Arne RYSSAERT, Notaris te Zele

 

Arne RYSSAERT

Notaris te Zele

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

NOTARIS ARNE RYSSAERT

Bookmolenstraat 1
9240 Zele
Tel. (052) 44.67.05
Fax. (052) 45.06.92

BV
BTW BE 0810606828
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

10 april 2020

Voortaan moeten de burgers zich niet meer naar een notariskantoor verplaatsen om een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte te tekenen. Weldra kan de burger een digitale volmacht verlenen aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker zodat die laatste de akte, in zijn plaats, kan ondertekenen. Daarmee komt de federale regering tegemoet aan de bekommernis van vele burgers.

Sinds het ingaan van de maatregelen om een verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, mogen de burgers zich enkel voor dringende akten naar de notaris begeven. Maar die voorwaarde is niet werkbaar, reden waarom de notarissen na de Paasvakantie ter beschikking zijn om alle akten te verlijden.

Omdat de notarissen de voorzorgsmaatregelen maximaal moeten respecteren, zullen zoveel mogelijk akten op afstand worden verleden.

Federaal Vice-eersteminister en minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), komt ook met een oplossing voor de dag waardoor een notariële akte toch kan doorgaan zonder dat de burger zich fysiek naar het notariskantoor moet verplaatsen. Zo komt de gezondheid van de partijen bij de akte, de notarissen en hun medewerkers niet in het gedrang en kan het verlijden van een akte toch doorgaan.

De oplossing geldt voor de meeste notariële akten: koopakten, schenkingsakten, huwelijkscontracten, de oprichting van een vennootschap, enzovoort…

Wat houdt deze oplossing in?
Het volstaat dat de burger aan een persoon, bijvoorbeeld aan een medewerker van de notaris of aan een vertrouwenspersoon die zich wel naar de notaris verplaatst, een digitale volmacht geeft via een videoconferentie die door de notaris wordt opgezet. Het gaat om een authentieke volmacht die geen enkele ruimte voor discussie laat.

Het verlenen van die volmacht per videoconferentie kost de burger niets: geen ereloon voor de notaris, geen kosten en geen belastingen.

De notaris verwittigt de burger op voorhand wanneer deze videoconferentie doorgaat. Het enige wat de burger/volmachtgever nodig heeft, is een aansluiting op het internet, een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode of de app itsme. Met die tools kan de burger dan een digitale volmacht geven aan een notariële medewerker of aan een vertrouwenspersoon die de akte vervolgens in zijn plaats zal ondertekenen. Het maakt niet uit waar de volmachtgever zich bevindt; thuis, in een verzorgingstehuis, in binnen- of buitenland.

Tijdens de videoconferentie geeft de notaris toelichting bij de volmacht maar ook al bij het ontwerp van de notariële akte die door de volmachthouder zal worden ondertekend.

Verleent de burger een volmacht voor de ondertekening van bijvoorbeeld een koopakte, dan zal de notaris via de videoconferentie met de volmachtgever meteen ook alle nodige uitleg verschaffen over het ontwerp van de koopakte.

Eens alle partijen de koopakte dankzij deze digitale volmacht hebben ondertekend en de notaris de akte heeft geregistreerd, kan de notaris een kopie van de akte naar de partijen versturen.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens: ‘Burgers die een huis willen kopen, huwelijkscontract willen ondertekenen of die een schenking willen regelen, kunnen zich moeilijk fysiek verplaatsen naar het kantoor van de notaris. Daarom maakten we de digitale volmacht mogelijk. Zo kunnen burgers zelfs vanuit een rusthuis in lockdown notariële akten laten ondertekenen. De ICT-dienst van het notariaat heeft bij de start van de coronacrisis aan dit project de hoogste prioriteit gegeven, waarvoor dank!’

De notarissen zijn verheugd met deze nieuwe mogelijkheid. ‘Zo kunnen we onverminderd ten dienste blijven van de mensen en van de bedrijven’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. ‘Onze dienstverlening en ons advies komt niet in het gedrang. Wie partij is bij de akte zal al zijn vragen via de videoconferentie kunnen stellen. De volmachtakte die zo op afstand tot stand komt, biedt dezelfde zekerheid als elke andere notariële akte.’

De Federatie van het Notariaat treft thans alle voorbereidingen om dit technisch te faciliteren zodat de notarissen via videoconferentie kunnen werken eens de wet in het parlement is goedgekeurd. Dit kan zo’n twee weken in beslag nemen.

Bron: Fednot

9 april 2020

Huurders die hun huurovereenkomst hebben opgezegd, moeten een opzegperiode doorlopen voor ze kunnen verhuizen. Indien ze hun periode van opzeg willen verlengen, kunnen ze een aanvraag indienen. De voorwaarden om zo’n aanvraag in te dienen worden door de coronamaatregelen tijdelijk versoepeld.

Verlenging wegens bijzondere omstandigheden
Als een huurovereenkomst vervalt of eindigt (na een opzeggingsperiode), kan de huurder om een verlenging verzoeken volgens een procedure die geregeld wordt in de federale huurwetgeving en de Vlaamse Woninghuurwet. Normaal gezien moet de huurder hiervoor het bestaan van ‘bijzondere omstandigheden’ expliciet aantonen. De huurder vraagt dan de verlenging uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder. Veronderstel dat de huur tegen 30 april is opgezegd, dan moet de huurder de verlenging in principe voor eind maart aan de verhuurder vragen.  Bovendien kan hij dat niet mondeling of via een eenvoudige e-mail doen. De vraag tot verlenging van de huur moet gebeuren met een aangetekende brief, door afgifte tegen ontvangstbewijs of door betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot. Komen de partijen er niet uit, dan kan de vrederechter een verlenging toestaan. De vrederechter houdt rekening  met de belangen van de twee partijen, onder meer met de eventuele hoge leeftijd van de partijen.

Versoepeling van de voorwaarden tijdens de coronamaatregelen
Het spreekt voor zich dat de coronacrisis veel huurders in een situatie brengt waarin ze de opzegperiode willen verlengen omdat een verhuis niet tijdig kan gebeuren of omdat ze niet op zoek kunnen gaan naar een nieuwe woning.

Door de coronacrisis en de quarantaine worden de regels daarom tijdelijk versoepeld (voorlopig tot 19 april) voor de huurder die gebruik wil maken van deze verlenging:

  • De huurder moet de ‘bijzondere omstandigheden’ niet expliciet aantonen. De coronamaatregelen worden algemeen aanvaard als een bijzondere omstandigheid;
  • De aanvraag kan ook tijdens de laatste maand van de opzegperiode gebeuren;
  • Een e-mail volstaat om de verlenging aan te vragen. De strikte vormvereisten zijn tijdelijk niet van toepassing. Het is niet nodig om de velenging te vragen bij aangetekend schrijven of via een exploot van de gerechtsdeurwaarder.

Naast deze versoepeling, heeft de regering een warme oproep gedaan aan de verhuurders om een minnelijke oplossing te vinden met hun huurders. Als stok achter de deur geldt dat huurders zich indien nodig naar de vrederechter kunnen wenden. In een aantal gevallen wordt een verlenging mogelijk niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een nieuwe huurder het pand moet betrekken of de verhuurder zelf had opgezegd om zijn pand te gebruiken. 

Uithuiszettingen kunnen tijdens de coronamaatregelen (voorlopig vastgesteld tot 19 april) niet plaatsvinden.

Bron: Fednot

3 april 2020

Nu de coronacrisis door ons land raast, ondervinden veel huishoudens moeite om hun hypothecaire lening te betalen. Herken jij je in deze situatie? Dan kan je mogelijk aanspraak maken op een opschorting van betaling. Hiervoor moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Febelfin verduidelijkt deze in een charter en een reeks FAQ’s.

Wanneer kan ik een opschorting vragen?
Heb je als particulier een hypothecair krediet afgesloten voor het kopen een onroerend goed, dan kan je bij je bank of kredietverstrekker uitstel van betaling krijgen. Je moet dan wel voldoen aan alle volgende voorwaarden:

1. Je inkomen is gedaald of valt weg als gevolg van de coronacrisis door:

  • tijdelijke of volledige werkloosheid

  • ziekte ten gevolge van Covid-19

  • sluiting van je zaak

  • overbruggingsmaatregelen

Heb je als koppel een hypothecaire lening? Dan volstaat het dat het inkomen van één van jullie daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2. Op 1 februari 2020 heb je geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor je uitstel vraagt.

3. De woning waarvoor je een hypothecair krediet bent aangegaan is je enige woning én hoofdverblijfplaats in België (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4. Op het moment dat je de aanvraag tot betalingsuitstel doet, is je spaarbuffer kleiner dan 25.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar je totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille bij je eigen of een andere bank of kredietgever. Pensioensparen hoef je hier niet in mee te rekenen.

Voldoe je aan al deze voorwaarden, dan zal de bank je ook geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen in het kader van je aanvraag.

Hoe lang krijg je uitstel van betaling?

  • Heb je de uitstel vóór 30 april 2020 aangevraagd, dan kan je de maximale termijn van 6 maanden betalingsuitstel opnemen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.

  • Ook als je pas na 30 april 2020 uitstel hebt aangevraagd, zal je tot 31 oktober 2020 van betalingsuitstel kunnen genieten. Dan kan je wel niet de maximale termijn opnemen. Wie bv. een kredietaanvraag doet in juni, kan nog 4 maanden betalingsuitstel opnemen (juli- augustus - september - oktober).

  • Had je je aanvraag ten gevolge van de coronacrisis al ingediend voordat het charter van Febelfin werd gepubliceerd (31 maart 2020), dan zal je aanvraag geëvalueerd worden volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact met je opnemen.

Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Je kan dus enkel betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Wat met mijn verschuldigde interesten?
De gedurende het betalingsuitstel verschuldigde interesten worden achteraf verrekend. Hou je maandelijks minder dan 1.700 euro netto over, dan kan je betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd. De bank neemt zal dit op zich nemen. Op www.febelfin.bevind je meer informatie over wat precies wordt verstaan onder netto maandelijks gezinsinkomen (van zowel een loontrekkende als van een zelfstandige).

Wil je meer informatie over de procedure om uitstel van je hypothecaire lening aan te vragen? Raadpleeg dan hier de rest van FAQ’s van Febelfin

Notaris.be wenst iedereen, en in het bijzonder mensen met gezondheidsproblemen, ouderen en andere risicogroepen, veel moed in deze uitzonderlijke tijden. En uiteraard ook bijzondere dank aan alle zorgverleners!

Bron: Fednot

 

Arne RYSSAERT
Notaris

Yana DE MAN
Notarieel medewerker

yana(plaats the 'at' sign hier)notarisryssaert.be

Sultana VINCK
Notarieel medewerker

sultana(plaats the 'at' sign hier)notarisryssaert.be

Myriam VAN DRIESSCHE
Notarieel medewerker

myriam(plaats the 'at' sign hier)notarisryssaert.be

 

Immo

Uit de hand verkoop € 140.000

Appartement
Zwaanstraat 3
9240 Zele

Uit de hand verkoop € 330.000

Huis
Veldekensstraat 185
9240 Zele

 

NOTARIS ARNE RYSSAERT

Bookmolenstraat 1
9240 Zele
Tel. (052) 44.67.05
Fax. (052) 45.06.92

BV
BTW BE 0810606828
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Verlofperiodes